Certificering af svejser - Svejsecertifikater

Svejserens faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet. For at kunne udføre kvalitetsarbejde skal svejseren have certifikat til plade- eller rørsvejsning.​

check Inspektion​

check Test

check Prøvning

check Certificering

Certificering af svejser

​I et eller flere af materialerne:

 • ​Stål, rustfrit stål
 • Aluminium
 • ​Kobber
 • Nikkel
 • Titan

og med en eller flere af metoderne:

 • ​111 Svejsning med beklædte elektroder
 • ​131 MIG-svejsning
 • 135, 136, 138 MAG-svejsning
 • 141, 142, 143, 145 TIG- svejsning
 • 311 Gassvejsning
 • M.fl.

Når svejseren har de fornødne kvalifikationer, kan han indstilles til en certificering, der afsluttes med udstedelse af et certifikat.

Certificeringen af svejserens praktiske færdigheder og teoretiske viden foretages af Kiwa Inspecta, som af DANAK er akkrediteret som certificeringsorgan til godkendelse af svejsere i henhold til ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 og ISO 14732.

Alle eksaminatorer og censorere er godkendte af Kiwa Inspecta A/S, og er uddannet IWS, IWI, IWT, IWE eller tilsvarene. Eksaminator er ham der overværer prøvningen, censor er ham der kontrollerer, godkender og udsteder certifikatet.

Kiwa Inspectas procedure sikrer en retfærdig, upartisk og uvildig behandling af alle ansøgere.

Før certificeringen

I de tilfælde, hvor svejserens færdigheder findes tilfredsstillende, kan han/hun straks gå videre til certificeringen.

I andre tilfælde skal svejseren gennemgå en undervisning og træning, der kan kvalificere svejseren til prøven. Kvalificeringen kan foregå på virksomheden, tekniske skoler, AMU centre eller lignende.

Tilmelding til certificering af svejser

Følgende skal aftales med virksomheden og svejseren før certificering af svejser påbegyndes:

 • Standard for certificeringen ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 ell ISO 14732
 • Sprog ved certificeringen
 • Nationalitet
 • Dato for certificeringen
 • Sted for certificeringen
 • Antal personer til certificering, navn, adresse og fødselsdag
 • Svejseproces
 • ​Grundmateriale (ved evt. tvivl med dokumentation) samt tilsatsmateriale
 • Prøveemnet
 • Svejsestilling
 • ​pWPS ell. WPS
 • Jobkundskab hvis ønskeligt

Svejseren skal underskrive en fortrolighedserklæring / Ansøgning:

​​Ansøgerens / eksaminatens samt rekvirentens forpligtelser:

- Ikke at offentliggøre fortrolige bedømmelses materialer eller tage del i svigagtig praksis

- Kun at anvende hjælpemidler accepteret på forhånd af Kiwa Inspecta

- At overholde de relevante bestemmelser i certificerings ordningen

- kun at fremsætte erklæringer om certificering inden for det område, certificeringen omfatter

- Ikke at anvende certificeringen på en anden måde, der kan bringe certificeringorganet i miskredit, og ikke at fremsætte erklæringer vedrørende certificeringen, som certificeringsorganet kan betragte som misvisende eller u autoriserede.

- Ved suspendering eller tilbagetrækning af certificeringen at standse al anvendelse af erklæringer om certificering, der indeholder henvisning til certificeringsorganet eller

certificeringen, og at returnere certifikater udstedt af certificeringsorganet

- Ikke anvende certifikatet på en misvisende måde, eller på anden måde der ikke er omfattet af certificeringen

- Gennemføre praktiske og teoretiske prøver i henhold til Kiwa Inspectas instruktioner

- Ikke pålægge Kiwa Inspecta erstatningskrav på grund af det faktum, at der ikke er udstedt certifikater eller på udformningen af certifikatet

- Informere Kiwa Inspecta ændringer, der kan danne grundlaget for en ny vurdering

- Acceptere certifikatets gyldighedsområde

- Som svejser har man muligheden for at ansøge om at der tages hensyn til særlige behov, ønskes dette gøres der opmærksom på dette.

- Sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at overvinde eventuelle sprogproblemer

- Ligeledes er man forpligtet til at oplyse om forhold der kan have indflydelse på evnen til at opfylde certificeringskravene.

- Fremlægge dokumentation og information, som Kiwa Inspecta finder nødvendige for udførelsen af arbejdet

- Betale omkostningerne i forbindelse med test og certificering

Kiwa Inspecta´s forpligtelser

Kiwa Inspecta forpligter sig til:

- Udfør certificeringen i overensstemmelse med disse regler

- Underrette certifikatindehaveren om eventuelle klager, der kommer til Kiwa Inspectas viden, om certifikatet eller brugen af certifikatet

- At opbevare prøveemner i 8 uger

Certifikat

Certifikatet tilhører certificeringsorganet. Kiwa Inspecta kan trække certifikatet tilbage med øjeblikkelig virkning, hvis det konstateres, at betingelserne, der lå til grund for certificeringen eller brugen af certifikatet, ikke var opfyldt. Årsager til tilbagetrækning / annulering kan være:

- Certifikatet bruges på en måde, det ikke var beregnet til

- De lovgivningsmæssige rammer / en, som certificering er foretaget mod, er ændret markant

- Klienten har afgivet forkerte eller ufuldstændige oplysninger til Kiwa Inspecta i forbindelse med certificeringen

Annullering af certifikat offentliggøres på Kiwa Inspecta´s hjemmeside, og certifikatindehaveren meddeles.

Klage | Forretningsbetingelser |Vurderingsprocessen

Afgørelser i forbindelse med certificering af personale kan klagevejldning findes på www.inspecta.dk.

Almidelige forretningsbetingelser findes på www.inspecta.dk

Vurderingsprocessen ligger den offentligt tilgængelig på www.inspecta.dk

Dataregistrering af personoplysninger.

I forbindelse med ordren og ansøgningen om certificering gemmes personlige data. For kunden gemmes navn, e-mail, telefonnummer, firma og adresse. For svejseren gemmes navn samt fødselsdato.

For eksminaten gemmes dataene i forbindelse med arkiveringen af dette dokument og i dataregisteret. Ved ansøgninger om certificering, svejseren, lagres dataene i forbindelse

med arkiveringen af dette dokument og i et register over certificerede personer.

Med underskrivelsen af eksaminandens ansøgning om certificering gives samtykke til denne registrering.

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til at blive informeret af Kiwa Inspecta AB om hvilke personlige oplysninger om dig, vi behandler, og hvordan vi behandler

dem. Du har også ret til at anmode om korrektion vedrørende dine personlige data.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har også ret til at anmode om at blive glemt. Hvis du ønsker at gøre noget af dette, skal du kontakte Kiwa Inspecta.

Offentlig information

Certificeringsorganet skal på opfordring verificere og oplyse, om en person har gældende, gyldig certificering, og om denne certificerings gyldighedsområde, undtagen i tilfælde, hvor loven kræver, at sådanne oplysninger ikke videregives.

- Kiwa Inspecta udlevere ikke certifikater til andre end kontaktpersonen angivet, eller eksaminaten selv uden skriftligt samtykke fra eksaminaten eller kontaktpersonen.

Certificeringen

Prøveaflæggelsen kan foregå på virksomhedens værksted, montageplads, en teknisk skole eller AMU center. Prøveaflæggelsen vil være overvåget af en eksaminator fra Kiwa Inspecta og kan indeholde følgende aktiviteter.

Ansøgere til certificering af svejser tilbydes mulighed for at anmode om at der tages hensyn til særlige behov, feks. at læse- og stavesvage kan tilbydes hjælp til at udfylde blanketter, jobkundskab, teorispørgsmål og lign.

De færdigheder svejseren certificeres i, er:

 • ​Praktisk svejsning
 • ​Kendskab til WPS der ligger til grund for certificeringen, denne kan evt. leveres af Kiwa Inspecta
 • ​Evt jobkundskab
 • ​Når svejseprøven er udført, underkastes denne VT, NDT evt. DT prøvning i henhold til standard krav beskrevet i ISO 9606, eksaminator kan stoppe certificeringen såfremt svejseprøven ikke opfylder kravene til visuel test eller betingelserne til at udføre svejseprøven ikke er tilstede eller svejseren ikke er kvalificeret til prøveaflæggelse.
 • ​Certificering af svejser til svejseoperatør udføres i henhold til ISO 14732

Udstedelse af certifikat (vuderingsprocessen)

Hvis svejseprøven bliver godkendt og den eventuelle teoriprøve bestås, udstedes et akkrediteret certifikat af Kiwa Inspecta i henhold til ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5 eller ISO 14732

Klage

Såfremt svejseren eller virksomheden er utilfreds med Kiwa Inspectas afgørelse, ydelse eller håndtering af certificerings processen kan der fremsendes en skriftelig klage til Kiwa Inspecta A/S.​

Ring til os på telefon 70 22 97 70 eller send os en mail på: dk.info@kiwa.com for at høre mere om certificering af svejser.

Se mere her​

Kontakt os

Ring til os på 70 22 97 70 eller udfyld nedenstående formular.​

Navn *
 
Virksomhed *
 
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889