Forretningsbetingelser

​Før en opgave påbegyndes skal opgavens art, omfang, tidsplan og økonomi være aftalt

Kundens ansvar

Kunden erklærer ved underskrift på aftale/kontrakt med Kiwa Inspecta, at denne ikke vil misbruge Kiwa Inspecta  A/S' Logo eller CE nummer.

Når den certificerede virksomheds logo, navn eller andre oplysninger om virksomheden anvendes i kombination med Kiwa Inspectas logo, må det
ikke kunne lede til misforståelse af, hvem der er certificeret og dermed dækket af virksomhedens certifikatnummer hos Kiwa Inspecta eller hvad certificeringen omfatter. Når certificerede ydelser rapporteres til rekvirenten, må Kiwa Inspectas logo ikke anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk af, at Kiwa Inspecta har udstedt rapporten, attesten, produktet eller ydelsen m.v., som dokumentet omfatter.

 

Kiwa Inspectas logo skal anvendes således, at Kiwa Inspecta ikke bringes i miskredit. Certifikat med DANAK akkrediteringsmærke må udelukkende
gengives i dets helhed.

 

Misbrug vil blive retsforfulgt. Kunden/ producenten har pligt til at informere Kiwa Inspecta A/S i tilfælde af, at der udføres ændringer ved det vurderede udstyr.

Kiwa Inspecta A/S kan ikke gøres ansvarlig ved følgende omstændigheder

Kiwa Inspecta A/S kan hverken helt eller delvist gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, såfremt dette skyldes begivenheder, som Kiwa Inspecta A/S ikke har indflydelse på.

Kiwa Inspecta A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af Kiwa Inspecta A/S i forbindelse med udførelsen af en rekvireret opgave.

Kiwa Inspecta A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Kiwa Inspecta A/S løser opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger med baggrund i den viden Kiwa Inspecta A/S er i besiddelse af. Kiwa Inspecta A/S påtager sig ikke erstatningsansvar medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik på tidspunktet for opgavens løsning var mangelfuld.

Inspecta Denmark A/S fralægger sig erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering.

Inspecta Denmark A/S hæfter kun for skader, ved udøvelse af kontrol, som opstår ved, at Inspecta Denmark A/S ikke rettidigt har gjort rekvirenten opmærksom på de tilstedeværende mangler.

Inspecta Denmark A/S har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt skaden skyldes en egenskab ved et produkt eller anvendelse af et produkt som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse.

Inspecta Denmark A/S har ikke noget erstatningssvar, såfremt et skadevoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af Inspecta Denmark A/S, medmindre rekvirenten kan godtgøre, at det skadevoldende produkt er identisk med et af Inspecta Denmark A/S’ konkret afprøvet og kontrolleret produkt.

Upartiskhed og uafhængighed

Det er vigtigt for Inspecta Denmark A/S at være upartisk og uafhængig samt at sikre objektivitet i forhold til kunder og opgaver. Inspecta Denmark A/S har derfor interne regler og procedurer, der sikrer at Inspecta Denmark A/S’ medarbejdere ved udførelse af deres opgaver med inspektion, certificering, prøvning eller kursusvirksomhed ikke lader sig påvirke af nogen form for kommerciel, økonomisk eller anden form for pression

Inspecta Denmark A/S har derfor intet med konstruktion, fremstilling, installation samt anvendelse af de emner, hvor Inspecta Denmark A/S foretager inspektion, prøvning eller certificering.

Det er tilladt for alle ansatte i Inspecta Denmark A/Ss tilsyn med inspektion, prøvning og certificering at deltage i vejledning, der tjener til orientering af erhvervsliv om regler og standarder samt overholdelse heraf.

Fortrolighed

Inspecta Denmark A/S er ved indgåelse af kontrakt på en opgave ansvarlig for, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med inspektionsaktiviteterne og certificeringsaktiviteter holdes fortroligt.

Inspecta Denmark A/S skal på forhånd informere kunden om, hvilke oplysninger, der ønskes offentliggjort.

Medarbejdere der er ansat hos Kiwa Inspecta A/S er under og efter deres ansættelse omfattet af tavshedspligt omkring Kiwa Inspecta A/S' kunder, leverandører, personale, økonomi og andre forhold der vedr. Kiwa Inspecta A/S. Tavshedspligten omfatter forhold som personalet bliver bekendt med i medfør af opgaveløsningen.

Kiwa Inspecta A/S og dennes ansatte må kun tale om eller udveksle oplysninger, tegninger eller andet teknisk dokumentation, der vedrører den virksomhed materialet omhandler. Tegninger, teknisk dokumentation eller andet materiale må kun medbringes til den virksomhed materialet omhandler.

Kiwa Inspecta A/S og dens ansatte må ikke videregive fortrolige oplysninger om en af Kiwa Inspecta A/S' kunder til en anden af Kiwa Inspecta A/S' kunder, kundens leverandører eller konkurrenter. Kiwa Inspecta A/S og Kiwa Inspecta A/S' ansatte har pligt til at behandle oplysninger om Kiwa Inspecta A/S' kunders forretningsforhold og andre forhold hvorom, der kan kræves diskretion fortroligt. Denne pligt ophører ikke, selvom kunden ophører med at bruge Kiwa Inspecta A/S som inspektionsfirma.

Oplysninger som er fortrolige må kun videregives med skriftlig tilladelse fra kunden. Der indhentes tilladelse via mail fra kunden. Hvis det kræves af Kiwa Inspecta A/S ved lov eller ved anden kontraktmæssig forpligtelse, at Kiwa Inspecta A/S skal afgive ellers fortrolig information, skal klienten, hvis dette ikke er forbudt ved lov, orienteres, dette gøres pr. mail. Når Kiwa Inspecta A/S skal afgive fortrolig information omkring en kunde, får denne kunde tilsendt hele korrespondancen, så kunden dermed kan følge med i hele forløbet, hvis det ikke ved lov at forbudt at sende korrespondancen.

Informationer, som kommer fra anden kilde end klienten, skal holdes fo​rtrolige, (f. eks. Klager eller informationer fra regulerende myndigheder).

Hvis andre end rekvirenten rejser krav om erstatning mod Kiwa Inspecta A/S, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som Kiwa Inspecta A/S i henhold til ovenstående har påtaget sig, er rekvirenten pligtig til at overtage sagens førelse og skadesløs holde Kiwa Inspecta A/S for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb.

Håndtering af interessekonflikter

Opstår der tvister mellem rekvirenten og Kiwa Inspecta A/S i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af en aftale, og denne ikke kan løses mellem parterne, afgøres denne af retten i Esbjerg på grundlag af dansk ret.

Overensstemmelseserklæring iht. ISO 17025:2017

​Når kunden anmoder om en overensstemmelseserklæring vedrørende en målingens usikkerhedsbudget og der ikke stiller specifikke krav til beregningen, bliver usikkerheden beregnet som (Expanded Uncertainty): Udvidet usikkerhed, Uk=2=2uc

I NDT rapporter hvor der efter aftale med kunden skal medtages overensstemmelseserklæringer, anvendes følgende beslutningsregler:

  • Godkendt (PASS) - Resultater ± udvidet usikkerhed inden for grænser/specifikationer
  • Afvist (FAIL) - Resultater ± udvidet usikkerhed overskrider grænser/specifikationer

Der kan efter aftale yderlig anvendes følgende beslutningsregel:

  • UBESTEMT (INDETERMINATE) – Resultater ± udvidet usikkerhed overlapper grænser/specifikationer"

Kiwa Inspecta A/S' forpligtelser

For elevator er Kiwa Inspecta A/S forpligtiget til følgende, jfr. bekendtgørelse nr. 629:2008 §42:

Hvis et inspektionsorgan via arbejdet med opstillingskontrol, besigtigelse og afprøvning mv. af elevatoren mv. får kendskab til forhold ved elevatoren mv., der indebærer fare for personskade, hvis fejlen ikke udbedres, og ejeren eller brugeren ikke får udbedret fejlen med det resultat, at inspektionsorganet ikke kan udstede attest eller anden dokumentation for kontrollen, skal det informere det stedlige arbejdstilsyn herom, medmindre elevatoren mv. tages ud af drift.

For trykbærende udstyr:

Får Kiwa Inspecta A/S via arbejdet med trykbærende udstyr, elevatorer, NDT, certificering kendskab til forhold, der indebærer fare for personskade og fabrikanten, ejeren eller brugeren ikke får udbedret fejlen med det resultat, at Kiwa Inspecta A/S ikke kan udstede attest eller anden dokumentation for kontrollen er godkendt, skal det informere det stedlige arbejdstilsyn herom, medmindre udstyret mv. tages ud af drift.

Kiwa Inspecta A/S CVR-nummer: 29311889 er juridisk ansvarlig sine certificeringsaktiviteter.

Diverse

Kiwa Inspecta A/S har tegnet ansvarsforsikring samt forsikring på medarbejderne.​

 

v 26-01-16

Se mere her​

Kontakt os

Ring til os på 70 22 97 70 eller udfyld nedenstående formular.​

Navn *
 
Virksomhed *
 
Telefon *
 
E-mail *
 
Besked *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Kiwa: Vi skaber tillid​

​​Kiwa Inspecta har den viden og de ressourcer, der skal til for at levere den bedst mulige løsning samlet fra én og samme leverandør.

Kiwa Inspecta A/S

Kontakt os

Tlf.: 70 22 97 70

E-mail: dk.info@kiwa.com

CVR: 29311889